ความนิยมลง

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

ขั้นตอนในการท้าน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ส่วนประกอบในน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ในแต่ละสูตรแสดงดังตารางที่ ตารางที่ แสดงส่วนประกอบของหมักชีวภาพในแต่ละสูตรส่วนประกอบมูลสัตว์ผสมกากน้าตาล ขั้นตอนการศึกษาธาตุอาหารหลักในส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยท้าการศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ด้วยวิธีมาปลูกและตั้งแต่เมื่อใดทราบเพียงแต่ว่าเป็นที่สนใจและปลูกกันอย่างแพร่หลายในสมัยของปัจจุบันพันธุ์ต่างๆเหล่านี้คงหายากหรืออาจสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากมีใหม่ ๆ ที่มีความสวยงามกว่าเข้ามาแทนที่ ทำให้พันธุ์เก่า ๆเสื่อมความนิยมลง

ประวัติความเป็นมาของ

เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมจากคนทุกยุคทุกสมัยมีประวัติความเป็นมาปรากฏให้เห็นตั้งแต่ราว 5,000ปีที่ผ่านมาจากชนชาติสุเมเรียนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น้ำไตกริส  และยูเฟรติสหรือประเทศอิรักในปัจจุบัน เซเลียวนาร์ด วูลลีย์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้พบหลักฐานที่เกี่ยวกับ ในสมัยนั้นโดยได้ขุดค้นหลุมศพของกษัตริย์พบน้ำที่มีกลิ่นนอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับของชาวสุเมเรียน ซึ่งมีรูปทรงเป็นทำด้วยทองประดับอยู่หลักฐานที่ค้นพบเกี่ยวกับในสมัยต่อมาอยู่ในราว 1,700 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ที่เกาะครีตซึ่งเกาะนี้เป็นเส้นทางผ่านของการค้าขายระหว่างยุโรปกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ และเมืองลีแวนต์ กษัตริย์ไมเนิน ที่ปกครองเกาะนี้ ได้สร้างวังไว้ที่เมืองคนอสซุส  ทางชายฝั่งตอนเหนือของเกาะครีต หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรากฏนี้ เป็นภาพเขียนบนผนังในวังที่เรียกว่า