มัทนา

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

และ บาท/คน/ครั้ง ตามลาดับ และพบว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทำให้อัตราการเกิดขยะลดลง และรายได้จากการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกไว้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้ศึกษาวิธีการจัดการมูลฝอยในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่คือ เขตเชิงดอย และเขตสวนดอก ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแยกมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมูลฝอยติดทั่วไปถูกนำไปทิ้งบริเวณเดียวกับมูลฝอยที่ถูกเก็บไปจากเขตเชิงดอย ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ถูกนำไปเผายังเตาเผาของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาปริมาณมูลฝอยในเขตเชิงดอยพบว่าปริมาณมูลฝอยที่จุดทิ้ง

ความหมาย

  • โดยนั้นสามารถสื่อความหมายได้หลายอย่าง อาทิความหมายของ สื่อความในใจนารายณ์มหาราช ได้บันทึกไว้ว่าเห็นที่กรุงศรีอยุธยา และในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ก็ได้มีการกล่าวถึงกุหลาบเอาไว้ และยังมีตำนานไทยที่เป็นบทละครพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 เรื่อง มัทนะพาธา ในเรื่องเล่าถึงเทพธิดาองค์หนึ่งชื่อ “มัทนา” ซึ่งได้มีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ “สุเทษณะ” ซึ่งพระองค์ทรงหลงรักเทพธิดา “มัทนา” มาก แต่นางไม่มีใจรักตอบ จึงถูกสาปให้ไปเกิดเป็น จึงกลายเป็นตำนานแต่นั้นมา