ตุลาคม

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

คะน้าเป็นผักที่คนไทย

รู้จักกันดีในตระกูล ซึ่งเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นผักที่นิยมปลูกและบริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลาต้น เป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักอายุปีเดียว อายุตั้งแต่หว่านหรือหยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาปลูกได้ผลดีที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ผักคะน้ามีถิ่นกาเนิดอยู่ใน ทวีปเอเชียและปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศจีน ฮ่องกง ใต้หวันมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งชาวจีนเรียกคะน้าว่าไก่หลันใช้พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศมีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกัน คือพันธุ์ใบกลม มีลักษณะใบกว้างใหญ่ ปล้องสั้นปลายใบมน ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ได้แก่

  • เป็นช่อแบบซี่ร่มที่แยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอกช่อซี่ร่มแยกแขนง ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อแขนงแต่ละช่อประกอบกันแบบซี่ร่มช่อซี่ร่มคล้ายช่อเชิงลด ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อเชิงลดแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่ม

ช่อซี่ร่มคล้ายช่อกระจะ ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อกระแจแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่มช่อเชิงหลั่น ช่อดอกที่ดอกย่อยอยู่ในระนาบเดียวกันก้านดอกยาวไม่เท่ากัน ก้านดอกย่อยของดอกล่างสุดจะยาวที่สุด ก้านดอกย่อยที่ถัดขึ้นไปจะสั้นลงตามลำดับ เช่น ดอกขี้เหล็กช่อเชิงหลั่นเชิงประกอบ เป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่แยกออกจากก้านเป็นครั้งที่ 2 จึงมีดอก