น้าค้าง

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

การตอบสนองตลอดฤดูปลูก การใส่ดอกไม้ในการเจริญเติบโตระยะแรกจำเป็นกว่าการใส่ดอกไม้ระยะหลัง มีผู้พบว่าโรคราน้าค้างในข้าวบาร์เล่ย์จะลดลงถ้ามีธาตุฟอสฟอรัสตัดดอกเขตร้อนที่สำคัญที่ปลูกเพื่อการค้าอยู่ในประเทศขณะนี้ เช่น กล้วยไม้ บัวตัดดอก ซ่อนกลิ่นไทย ปทุมมา ธรรมรักษา ดาหลา หน้าวัว และอีกหลายชนิดที่มีแนวโน้มว่าจะมีการปลูกเพื่อการค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิดได้แก่ ขิงแดง เอื้งหมายนา กล้วยตัดดอก สับปะรดตัดดอก คล้าตัดดอก ขิงอินโดนีเซีย บานไม่รู้โรย สร้อยทอง ล้วนเป็นไม้ตัดดอกที่น่าสนใจเพราะปลูกเลี้ยงดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย การลงทุนไม่สูงนัก แต่พืชเหล่านี้ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักเพราะอาจจะเป็นพืชที่อยู่ใกล้ตัวเกินไป มองเห็นเป็นความเคยชิน และเคยอยู่อย่างไร้ค่ามาก่อนหรือบางชนิดก็ใหม่เสียจนไม่เป็นที่รู้จัก

พืชเหล่านี้เลยไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง

  • ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเมืองร้อนที่จะนำไปเป็นข้อมูลส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้าจึงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุด การเริ่มต้นที่จะกำหนดอนาคตพืชเหล่านี้ จึงน่าจะอยู่ที่ทางนักวิชาการควรหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องร้านดอกไม้ อยุธยาเมืองร้อนให้มากขึ้นไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้ประชาชนรัก และบริโภคไม้ดอกเมืองร้อนให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลให้ลดการนำเข้าร้านดอกไม้ อยุธยาเมืองหนาว และสามารถส่งออกไม้ดอกเมืองร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยไม้ดอก 50 ชนิดทิวลิป