ดอก

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

พันธุ์เบอร์  เป็นต้น พันธุ์ใบแหลม เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะใบแคบกว่าพันธุ์ใบกลมปลายใบแหลม ข้อห่าง ผิวใบเรียบ ได้แก่ พันธุ์ เป็นต้น พันธุ์หยอดหรือก้าน มีลักษณะใบเหมือนคะน้าใบแหลมแต่จำนวนใบต่อต้นมีน้อยกว่าป้องยาวกว่าได้แก่ พันธุ์แม่โจ้เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงกับความนิยมของผู้บริโภคลาต้นเป็นลาต้นเดี่ยวอวบ ส่วนกลางป้องใหญ่ ใบเรียบ ปลายใบแหลมตั้งชี้ขึ้นก้านใบบาง ช่วงข้อยาว มีน้าหนักส่วนที่เป็นลาต้นและก้านมากกว่าใบ ให้ผลผลิตสูงทุกภาคตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ วัน ขนาดลาต้นสูงเฉลี่ย  ใบ น้าหนักเฉลี่ยต่อต้น กรัม อายุตั้งแต่ปลูกถึงออกดอกประมาณ วัน ให้ผลผลิตประมาณ

  • กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคลาต้นแตก ผู้บริโภคในแต่ล่ะท้องถิ่น นั้นจะนิยมบริโภคพันธุ์คะน้าที่ไม่เหมือนกันความสำคัญของคะน้าคะน้าปัจจุบันเป็นพืชผักพื้นเมืองที่มีความสำคัญของไทยเพาะปลูกง่ายปลูกได้ตลอดปีประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติอร่อย ราคาถูกปริมาณมูลค่าที่ผักคะน้าจาหน่ายในตลาด

ช่อดอกที่มีแกนกลางยาว ดอกย่อยทุกดอกไม่มีก้านดอกย่อย เช่น กระถินณรงค์ช่อกระจะช่อดอกที่ดอกย่อยมีก้านดอกแยกจากแกนกลาง ก้านดอกย่อยแต่ละดอกจะมีความยาวใกล้เคียงกัน เช่น หางนกยูง กล้วยไม้

ช่อแขนง

ช่อดอกที่แตกแขนงจากแกนกลางก่อนที่จะมีดอกย่อยที่มีก้านดอกช่อซี่ร่ม ช่อที่มีก้านดอกย่อยทั้งหมดยาวเท่ากัน และออกมาจากจุดเดียวกันทำให้เห็นดอกมีลักษณะคล้ายซี่ร่ม เช่น พลับพลึงช่อซี่ร่มเชิงประกอบ