ปิดด้วยทอง

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อการผลิตดอกไม้น้ำชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นเกษตรกรบ้านกันทรวิชัย จังหวัด การประเมินผลโครงการการประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมการประเมินผลของการฝึกอบรม ท้าโดยการใช้แบบสอบถาม หลังจากการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม ตามระดับความคิดเห็นของตน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโครงการในครั้งนี้ได้ท้าขึ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ เป็นเวลาประมาณ เดือน เป็นการประเมินว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมยังคงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการอบรมไปหรือไม่ พร้อมทั้งประเมินว่าเกษตรกรได้น้าไปปฏิบัติจริงและมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตหรือไม่ จากการออกไปตรวจเยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรม

เรียกว่า  บนภาพเขียนนี้

  • มีปรากฏอยู่แต่ที่เห็นมีรูปร่างไม่เหมือนจริงเพราะเป็นปิดด้วยทองมีกลีบดอก6กลีบแทนที่จะมี5กลีบเหมือนทั่วไปเรื่องราวของด้เผยแพร่จากชาวเกาะครีตไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซในสมัยของฮีโรโดตัสในช่วง425-485  ปีก่อนคริสตกาล

เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของชาวกรีกมาถึงยุคสมัยใหม่คงต้องกล่าวถึงพระนางโจเซฟินราชินีแห่งฝรั่งเศสผู้ทุ่มเทเงินทองและกำลังคนเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ต่างๆโดยใช้เวลารวมพันธุ์ถึง 10 ปี พันธุ์ต่างๆในสวนโจฟินนี้เป็นบรรพบุรุษของในยุคปัจจุบันมีอยู่ประมาณ250 พันธุ์ หลังจากสมัยของโจเซฟินหลายทศวรรษ พันธุ์ใหม่ ๆเกิดขึ้นโดยการผสมกันเองตามธรรมชาติของพันธุ์ต่างๆใหม่ๆในช่วงนี้จึงเป็นลูกผสมที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมแม้ว่าจะเป็นที่มีปลูกในเมืองไทยเป็นระยะเวลานานแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดนำเข้า