ผลิตไฟฟ้า

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

ซึ่งสามารถนำมาผลิตไอน้า มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตัวอย่างเทคโนโลยีรูปแบบนี้คือ โครงการโรงไฟฟ้าเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ส่วนเทคโนโลยีการกาจัดขยะแบบฝังกลบจะได้ก๊าชชีวภาพคือก๊าชมีเทนเป็นหลัก เพื่อนำมาใช้ในระบบเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า ตัวอย่างเทคโนโลยีรูปแบบนี้คือโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยก๊าชชีวภาพจากหลุมขยะสุขาภิบาลกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมและเทคโนโลยีการกาจัดขยะแบบการหมักในถังหมักไร้อากาศ จะได้

ก๊าชชีวภาพ

  • คือ ก๊าชมีเทน ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าชอื่นๆ สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนกากของแข็งที่เหลือประมาณร้อย ของสารอินทรีย์ตั้งต้นสามารถนำมาใช้ทาได้ ตัวอย่างเทคโนโลยีรูปแบบนี้คือ โครงการผลิตและพลังงาน จังหวัดระยอง การเลือกใช้เทคโนโลยีแบบใดในการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อใช้ผลิตพลังงานนั้นขึ้นกับคุณสมบัติและ

ช่อกระจุก เป็นดอกช่อที่มี 3 ดอกย่อย ก้านดอกย่อยแตกออกทางด้านข้างของแกนกลางที่จุดเดียวกัน เช่น มะลิ ต้อยติ่งช่อกระจุกเชิงประกอบเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่มีก้านแยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอก เช่น เข็ม โคมญี่ปุ่นช่อคดกริช มีดอกย่อยทั้งสองข้างแตกออกตรงซอกใบ และดอกที่แตกออกอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น หญ้าหนวดแมวช่อบิดเกลียว