ภาคปฏิบัติ

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

การฝึกอบรมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการบรรยายการสาธิต และการทดลองปฏิบัติการ ดังรายละเอียด ภาคทฤษฎีลงทะเบียนเข้าอบรมน้าขวดพลาสติกที่แข็งแรง เช่น ขวดน้าอัดลมชนิดต่าง ๆ ล้างให้สะอาด แล้วเติมน้าสะอาดลงไปประมาณ 1 ลิตร โดยให้เหลือช่องอากาศไว้พอประมาณ จากนั้นเติมเชื้อ และกากน้าตาลลงไปตามส่วน แล้วเขย่าให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่ร่ม 3 วัน (ไม่ให้โดนแดด และไม่ควรเก็บในตู้เย็น) จะได้ ที่มีคุณสมบัติเหมือนหัวเชื้อเริ่มต้น สามารถน้าไปขยายเป็นหัวเชื้อในรุ่นต่อไปได้อีก แต่ไม่ควรเกิน 4 รุ่นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และสร้างความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม บรรยายเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง บรรยายความรู้เรื่อง และวิธีการน้าไปใช้ประโยชน์ ในการผลิตน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์การสาธิต และการทดลองปฏิบัติ

การสาธิตการผลิต

  • น้ำชีวภาพจากมูลสัตว์ การทดลองปฏิบัติการผลิตน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์โดยเกษตรกรที่เข้าอบรมเพื่อให้สามารถน้าไปท้าได้จริง รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมการนำ มาใช้ (แบบขยาย)วัสดุและส่วนผสมกากน้าตาล วิธีท้าน้ากากน้าตาลมาละลายในน้าสะอาดที่เตรียมไว้ จากนั้นเติมน้า ลงไปผสมให้เข้ากันดี แล้วน้าไปฉีด รด ราด พ่น พืชผักสัปดาห์ละครั้ง หรือน้าไปผสมท้าดอกไม้หมัก

ต่อไปหมายเหตุ: สิ่งที่สามารถใช้แทนกากน้าตาล (ต่อกากน้าตาล  ช้อน) น้าอ้อย หรือน้าผลไม้ทุกชนิด  น้าตาลอ้อย น้าซาวข้าว  นมเปรี้ยว  แก้ว น้ามะพร้าว  แก้ว น้าตาลสด น้าตาลทรายแดง  น้าผึ้ง น้าปัสสาวะ การขยาย เพื่อเก็บไว้เป็นหัวเชื้อวัสดุและส่วนผสม