รองก้น

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ในผลไม้ หมักนับว่าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะใส่ดอกไม้หมักเฉพาะหลุมที่ปลูกเท่านั้นไม่ใส่ทั้งแปลงเหมือนพืชไร่ โดยในระยะเตรียมหลุมปลูกให้ใช้ดอกไม้หมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดินรองกับดินรองก้นหลุมปลูกในอัตราหลุมละ กิโลกรัม ต่อเมื่อไม้ผลโตแล้วแนะนาให้ใส่รอบ ๆ ทรงพุ่ม โดยชุดร่องให้รอบแล้วเอาหมักและเคมีคลุกให้เข้าดันแล้วใส่ลงไปในร่องรอบๆ ทรงพุ่มแล้วเอาดินกลบ ทั้งปริมาณหมักและดเคมีให้เพิ่มขึ้นตามอายุพืชที่ปลูกโดยเคมีที่แนะนาให้ใช้คือ

  • ในใบพืชผัก หมักนับว่าเป็นที่มีประโยชน์ต่อสวนผักเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าช่วยทาให้ดินซุย พืชผักซึ่งเป็นพืชอายุสั้นและมีระยะรากสั้นแผ่ขยายยออกด้านข้างนั้น ถ้าปลูกในดินเหนียวจัดรากไม่สารถแผ่ออกไปหาอาหารได้ไกลแต่ถ้าปลูกในดินทรายดินก็จะอุ้มน้าได้น้อย การ

การสูญเสียธาตุ

อาหารไปจากดินธาตุอาหารในดินอาจจะมีการสูญเสียไปจากดินได้  ทางด้วยกันคือสูญเสียไปกับผลผลิตของพืชที่ถูกนาออกไปจากพื้นที่ปลูกพืชนั้นทั้งนี้เพราะพวกเมล็ดผล ต้น หรือ ใบของพืชนั้นจะมีธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอสูญเสียไปกับน้าที่ไหลซึมลึกไปในดิน สูญเสียไปกับดินที่ถูกกัดเซาะและถูกพัดพาไปโดยน้าหรือลมสูญเสียไปโดยการระเหิด เนื่องจากาการแปรสภาพทางเคมีหรือชีวเคมีของธาตุในดิน เช่น การสูญเสียไนโตรเจนขบวนการที่เรียกว่า ตารางที่  ระดับธาตุโพแทสเซียมปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ระดับการประเมิน ข้อเสนอแนะ ต้องปรับปรุงอย่างมาก ปานกลาง เหมาะสาสมหรับพืชสูงมาก เพียงพอวิธีการใช้และอัตราการใช้หมัก