รากพืช

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

อัตราการชดเชยของธาตุอาหารนั้นมักจะไม่เร็วพอกับที่พืชต้องการสาหรับการให้ผลผลิตสูงสุด ดั้งนั้นการใส่ดอกไม้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่ง แต่การใส่ดอกไม้มากเกินไปนั้นก็อาจจะทำให้พืชดูดธาตุอาหารนั้นๆ เข้าไปเกินกว่าความต้องการขึ้น

ทั้งนี้ก็เพราะว่า จากรูปจะช่วยลดความเป็นกรดของดินและดินก็จะอิ่มตัวไปด้วย ซึ่งปกติแล้ว จะไล่ที่ ดังนั้นจึงทำให้มี ถูกดูดซับที่ผิวอนุภาคของดินขบวนการที่ธาตุอาหารในดินเคลื่อนที่ไปรากพืช ได้แก่ ขบวนการดังต่อไปนี้คือ ขบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและสัมผัสไอออนขบวนการแลกเปลี่ยนไอออนคือขบวนการแลกเปลี่ยนไอออนในดินระหว่างรากพืชกับสารละลายคอลอยด์ในดิน

การเคลื่อนที่ของไอออนที่ไปกับน้า

  • การเคลื่อนที่ของไอออนแบบ การเคลื่อนที่ไอออนจากบริเวณที่มีคามเข้มข้นของไอออนสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของไอออนกว่า ขบวนการที่ธาตุอาหารเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในเซลล์ของรากพืชการดูดกินธาตุอาหารอาหารพวกไตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จากดอกไม้ละลายในดินเป็นจำนวนมากกล่าวคือ เมื่อพืชดูดธาตุอาหารพวกไอออนต่างๆ จากสารละลายในดินไปแล้วสารละลายในดินก็จะไดรับไอออนชดเชยจากพวกแร่ดินเหนียวและฮิวมัส โดยวิธีการที่เรียกว่า และได้จากสลายตัวโยช้าๆ ของพวกแร่ต่างๆในดิน และได้จากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ แต่ปกติแล้ว