ดอกย่อย

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

พรวนให้หมักคลุกเคล้ากับดิน ในกระถางใช้ผสมดินปลูกในอัตราส่วน ดิน : ดอกไม้หมัก : ทราย โดยปริมาณ ในการปลูกป่าใช้สาหรับเพาะชากล้าไม้โดยใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุเพาะชาในอัตราส่วน ดินสาหรับดินภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนาให้ใช้ดอกไม้เคมีสูตร  ในไม้ประดับตลอดจนสนามหญ้า อัตราที่แนะนา ตัน/ไร่ โยใส่ในระยะเตรียมดินหรือหลังจากปลูกพืชแล้วทาการ ทราย : ขี้เถ้ากลบ : ดอกไม้หมัก โดยปริมาตร คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึงก่อนที่จะบรรลุลงในภาชนะแล้วนาเมล็ดพันธุ์ไม้หยอดลงไปและกดลงให้ลึกประมาณ นิ้วจากผิวบนของวัตถุเพาะชาบางๆ ส่วนการปลูกไม้ป่าแนะนาให้ขุดหลุมขนาด กว้าง เซนติเมตร แล้วใส่ดอกไม้หมักประมาณ  กิโลกรัมรองก้นหลุมจากนั้นใช้ดินกลบให้หนาประมาณ เซนติเมตร แล้วจานากล้าไม้ปลูกแล้วใช้ดินกลบ ดอกช่อแบบดีเทอร์มิเนต  เป็นดอกช่อที่ดอกย่อยที่อยู่ในสุดหรือบนสุดจะบานและแก่ก่อนดอกที่อยู่วงนอนหรือดอกที่อยู่ถัดลงมาข้างล่าง นอกจากนี้ช่อดอกบางชนิดมีลักษณะผสมผสานระหว่างดีเทอร์มิเนต และ อินดีเทอร์มิเนต ในช่อเดียวกัน เรียกว่า

ช่อกระจุก

  • เป็นดอกช่อที่มี 3 ดอกย่อย ก้านดอกย่อยแตกออกทางด้านข้างของแกนกลางที่จุดเดียวกัน เช่น มะลิ ต้อยติ่งช่อกระจุกเชิงประกอบเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่มีก้านแยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอก เช่น เข็ม โคมญี่ปุ่นช่อคดกริช