สุขาภิบาล

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

องค์ประกอบต่างๆ ของขยะมูลฝอยในแต่ละจังหวัดๆ นั้น และสมควรพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีความคุ้มค่าในการลงทุนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน จากตัวอย่างเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยแบบต่างๆ ทั้งสาม จังหวัดนั้นเราอาจใช้เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยให้จังหวัดๆ ได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล อีกทั้งให้ผลผลิตพลังงานทั้งความร้อนและกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอีกแนวทางหนึ่งได้ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและเคมีของดอกไม้หมักอัดเม็ดที่ทาจากเปลือกกล้วยและศึกษาถึงแนวโน้มในการนำไปทดแทนการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวในการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์จากจำนวนตัวย่าง ตัวอย่าง โดยใช้ดอกไม้เคมีเป็นตัวเปรียบเทียบพบว่า เวลาในการผลิตดอกไม้หมักจากเปลือกกล้วยให้สมบรูณ์อยู่ในช่วง เดือน ถ้าหากมีการใช้วัสดุผสม เช่นกลีบเลี้ยง  อยู่ชั้นนอกสุด มักมีขนาดเล็ก มีสีเขียว ทำหน้าที่ห่อหุ้มดอก เพื่อป้องกันอันตรายแก่ดอกตูม

รูปร่างของดอกแบบต่างๆ

  • รูปกงล้อ กลีบดอกที่มีกลีบหลอดดอกสั้น และแฉกกลีบดอกแผ่กว้างเรียงกันคล้ายวงล้อรูประฆัง กลีบดอกที่มีลักษณะคล้ายระฆังรูปคนโท, โถ กลีบดอกที่หลอดกลีบดอกพองรูปไข่และแฉกกลีบดอกเปิดกว้างออก เล็กน้อยรูปดอกเข็ม  กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดยาวและแฉกกลีบดอกแผ่กว้างรูปกรวย รูปแตร  รูปลำโพง  กลีบดอกที่ปลายหลอดกลีบดอกเปิดกว้างคล้ายกรวย แตรหรือลำโพง