หลอดยาวและแคบ

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

เปลือกมันเทศ ผักตบชวา และมูลวัว เวลาในการผลิตดอกไม้หมักจะนานขึ้น โดยหมักที่ได้จะผ่านขบวนการอัดเม็ดและดอกไม้แต่ละเม็ดมีความต้านทานแรงกดแตกอยู่ในช่วง กิโลกรัม ความสามมารถในการละลายน้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพบปริมาณธาตุอาหารหลัก เฉลี่ยร้อยล่ะ และ โดยน้าหนักตามลาดับ ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นข้าวพบว่า ดอกไม้หมักอัดเม็ดที่ทาจากเปลือกกล้วยมีส่วยช่วยทำให้คุณภาพดินดีขึ้น

และการเจริญเติบโต

ของต้นข้าวที่ใช้ดอกไม้หมักอัดเม็ดที่ทาจากเปลือกกล้วยก็ใกล้เคียงกับต้นข้าวที่ใช้ดอกไม้เคมีได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะการกาจัดสารอินทรีย์และอัตราการเกิดก๊าซมีเทนของมูลฝอยชุมชนแบบไร้ออกซิเจนชนิดสองขั้นตอน โดยแบบจาลอง ที่ใช้ในการศึกษาเป็นถังเหล็กรูปทรงกระบอกมีปริมาตรใช้งาน ใบ และภายในถังมีใบพัดกวน ถังใบแรกทาหน้าที่สร้างกรดส่วนถังใบที่สองทาหน้าที่สร้างก๊าซมีเทนมูลฝอยที่นำมาศึกษาเป็นมูลฝอย

  • รูปหลอดกลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดยาวและแคบรูปลิ้น กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดสั้นๆและแฉกกลีบดอกแผ่ออกด้านเดียวรูปปากเปิด  กลีบดอกที่มีแฉกกลีบดอกแยกออกเป็นสองส่วนรูปปากปิด กลีบดอกที่มีลักษณะคล้ายรูปปากเปิด แต่หลอดกลีบดอกกว้างกว่า

รูปกระเปาะทรงกระบอก กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกพองคล้ายกระเปาะรูปทรงกระบอกและแฉกกลีบดอกแผ่กว้างรูปดอกถั่ว  กลีบดอกแต่ละกลีบมีรูปร่างแตกต่างกันได้แก่ กลีบกลาง เป็นกลีบนอกสุดและใหญ่ที่สุดหุ้มกลีบอื่นไว้ขณะดอกตูม กลีบคู่ล่างเป็นกลีบอยู่ด้านล่าง รูปร่างคล้ายท้องเรือมี 2 กลีบ และกลีบคู่ข้าง เป็นกลีบที่อยู่ด้านข้างของกลีบคู่ล่าง มี 2 กลีบ