เตรียมดิน

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ใส่หมักลงไปเพื่อปรับปรุงดินในสวนผักจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ อัตราที่แนะนาให้ใช้คือ ตัน/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงขณะเตรียมดินแล้วทิ้งไว้ประมาณ วัน จึงจะทาการปลูกผักและใส่เคมี เพื่อช่วยให้พืชผักเจริญงอกงามได้ดีขึ้นและถ้าเป็นผักกินใบอาจจะมีการเพิ่มไนโตรเจนไปด้วยก็ยิ่งดี

ในนาข้าวอัตราที่แนะนา ตัน/ไร่ต่อปี โดยหว่านให้ทั่วแปลงขณะเตรียมดินแล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ วันจึงทาการปลูกข้าวถ้าต้องการผลผลิตเพิ่มควรใส่เคมีสูตร หรือ ที่มีอัตราปริมาณธาตุใกล้เคียงในอัตรา กิโลกรัม/ไร่ สาหรับดินนาภาคกลางและภาคเหนือซึ่งเป็นดินทรายหรือดินร่วนทรายแนะนาให้ใช้เคมี ช่นเดียวกันในพืชไร่อัตราที่แนะนาตัน/ไร่ต่อปีโดยหว่านให้มั่วแปลงแล้วตราดกลบทิ้งไว้ประมาณ วัน จึงทาการปลูกพืชต่อไปได้ต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นควรใส่ดอกไม้เคมีสูตร ที่มีปริมาณธาตุหารใกล้เคียงในอัตรากิโลกรัม/ไร่มีดอกย่อยทั้งสองข้างแตกออกตรงซอกใบ และดอกที่แตกออกอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น หญ้าหนวดแมว

ช่อบิดเกลียว helicoid

  • เป็นดอกที่มีก้านดอกข้างๆ แตกออกไปข้างเดียวตลอด ทำให้ก้านดอกโค้งงอ เช่น ดอกหญ้างวงช้างช่อกระจุกแยกแขนง ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อแขนงแต่ละช่อประกอบกันแบบช่อกระจุก เช่น ดอกองุ่นสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพรรณไม้ต่าง ๆ ของไทย น่าจะทราบกันดีว่า ราชพฤกษ์ เป็นชาติไทย แต่นอกจากร้านประชาติแล้ว รู้กันไหมเอ่ยว่าแต่ละจังหวัดประเทศไทย ก็มีด้วยเช่นกัน ว่าแต่จังหวัดไหน มีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างนั้น ตามมาดูกันเลยข้อมูลโดยเรียงตามภูมิภาคภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้