เพียงคนเดียว

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

กากน้าตาล น้าสะอาด วิธีท้าวิธีทาดอกไม้น้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์วัสดุและอุปกรณ์ถังหมักที่มีฝาปิดสนิทจะเป็นถังพลาสติก ถังโลหะ กระเบื้องเคลือบ หรือจะใช้ถุงพลาสติกก็ได้ ลิตร ลงในถังพลาสติก แล้วท้าการกวนให้เข้ากันแล้วท้าการปิดฝาไว้ วัน หรือจนกว่าจะมีฝ่าสีขาวเกิดขึ้น แล้วท้าการกลองเอาน้าหมักที่ได้ใส่ขวดไว้ใช้วิธีใช้ในพืชส่วน รดน้าต้นไม้หรือฉีดพ่นบนใบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเริ่มฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มงอกก่อนที่โรคและแมลงจะมารบกวนและควรท้าในตอนเช้า ควรให้และในดินต้องมีอินทรีย์วัตถุอย่างพอเพียง เช่น คอก หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง และฟาง เป็นต้น ชนิดน้าเจือจางใช้แช่เมล็ดพืชก่อนน้าไปเพาะ จะช่วยให้เมล็ดงอกเร็วขึ้นและจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและ

สมบูรณ์ประโยชน์

  • ในชนิดน้าประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น เอนไซม์ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่าง ๆ เอนไซม์บางชนิดจะท้าหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นสารอินทรีย์ เป็นอาหารของและเป็นอาหารของต้นพืช ฮอร์โมนหลายชนิดที่คุณเป็นสมบัติชิ้นที่มีค่าชิ้นเดียวของฉันขอให้เธอเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียว ฉันมีความจริงใจสร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืชถ้าให้ในปริมาณเล็กน้อย แต่จะมีโทษถ้าให้ในปริมาณที่เข็มข้นเกินไป ฉะนั้น ในการใช้ชนิดน้าในพืช จ้าเป็นต้องให้ในปริมาณที่เจือจาง สารอินทรีย์บางชนิดที่สร้างขึ้น เป็นสารเพิ่มความต้านทานให้แก่พืช ท้าให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันต่อเธอชีวิตนี้ฉันมอบเพื่อเธอเราสองคนจะรักกันตลอดไป คุณเป็นสมบัติชิ้นที่มีค่าชิ้นเดียวของฉัน ขอให้เธอเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียว