โคลัมเบีย

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

เพิ่มขึ้น และยังพบอีกว่า จะเป็นมากถ้ามีฟอสฟอรัสไม่เพียงพอในดินระดับธาตุฟอสฟอรัสในพืชปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระดับการประเมิน ข้อเสนอแนะ ขาดแคลนมาก ขาดแคลน ควรใส่ธาตุเพิ่มเติมปานกลาง เพียงพอบางพืช ค่อนข้างสูง เพียงพอสูง เพียงพอ สูงมาก เพียงพอโพแทสเซียม หน้าที่ของโพแทสเซียมจำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต การทำงานคลอโรฟิลล์ และเอนไซม์หลายชนิด การเคลื่อนย้ายแป้ง น้าตาลในพืช ควบคุมการเปิดปิดของปากใบ การวิเคราะห์จะเป็นตัวชี้บ่งที่ดีของสถานะธาตุอาหารในพืช สาหรับการวิเคราะห์ดินจะช่วยบอก

ขณะที่เนเธอร์แลนด์ โคลัมเบีย และอิสราเอล เป็นประเทศผู้ส่งออกไม้ตัดดอก สู่ตลาดโลกมากที่สุด

คนไทยนิยม

  • ใช้เพื่อปลูกตกแต่งบ้านเรือน และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามาช้านานแล้ว แต่เริ่มมีบทบาท สำคัญทางเศรษฐกิจ เมื่อประมาณ 30 ปีนี้เอง ประเทศไทยเริ่มมีการปลูกและส่งดอกกล้วยไม้ไปจำหน่ายต่างประเทศ และในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาความต้องการใช้ภายในประเทศมีเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการปลูกเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ตัดดอกรวมกันประมาณ 40,000 ไร่ เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2529 ไม้ดอกที่นิยมปลูก กันมากที่สุดได้แก่ กล้วยไม้ มะลิ และกุหลาบ ซึ่งมีพื้นที่ปลูก คิดเป็น 36%, 15.2%, และ 9.2% ตามลำดับ ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม้ดอกเมืองร้อนหลายชนิด เช่น ดาหลา ปทุมมา ขิงแดง ธรรมรักษา ที่ไม่เคยมีการปลูกเป็นการค้าอย่าง จริงจังมากก่อนมีการปลูกมากถึง 303 ไร่ ในปี 2537 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง