ประจำ

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ปริมาณโพแทสเซียมที่จะถูกชะล้างให้สูญหายไปโดยน้ามันก็จะมีน้อยลงแต่ถ้าหากในดิน มากเกินไปก็จะทำให้เกิดการขาดโพแทสเซียมกลไกการดูดกินธาตุอาหารของพืชดูดกินธาตุอาหารทางรากขนอ่อน ซึ่งขบวนการในการดูดกินธาตุอาหารของพืชนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ คือ

  • โพแทสเซียมจะถูกชะล้างมากสูญหายไปเนื่องจากการพังทลายการสูญเสียโพแทสเซียมแบบนี้จะมีน้อยกว่าไนโตเจนทั้งนี้ก็เพราะว่าโพแทสเซียมจะมีการกระจายทั่วไปโปรไฟล์ของดินดังนั้น เมื่อโพแทสเซียมในดินชั้นบนสูญหายไปเนื่องจากการพังทลายของดินถูกชะล้าง ก็จะยังมีโพแทสเซียมซึ่งอยู่ในดินชั้นล่าง

ทดแทน

ถูกตรึงอยู่ระหว่างแผ่นผลึกของแร่ดินเหนียวในดิน ทำให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ยาก แต่ก็มีผลดีในแง่ที่ว่าเป็นการรักษาโพแทสเซียมไว้ในดินไม่ให้สูญหายไปโดยการถูกชะล้างและนอกจากนี้ โพแทสเซียมที่ถูกตรึงยังจะถูกปล่อยออกมาให้เป็นโพแทสเซียมที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรึงโพแทสเซียมในดินอิทธิพลของสารคอลอยด์ต่าง ดินที่มีแร่ดินเหนียวพวก อยู่เป็นจำนวนมากนั้นจะมีการตรึงโพแทสเซียมได้มากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นั้นจะมีตรึงโพแทสเซียมได้มากกว่า อิทธิพลของปูน การใส่ปูนลงไปในดิน จะทำให้โพแทสเซียมที่จะถูกชะล้างไปมีน้อยลง