จำนวนดอก

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

สลายตัวทีล่ะน้อยให้ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์กับพืช แร่อื่นๆ เช่น และไม่ละลายน้าจะมี ความต้านทานต่อการพุพังสลายตัวได้นานกว่า ฟอสฟอรัสที่อยู่ในดิน อนุมูลของฟอสเฟตในดินอาจเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบคือ ได้มากที่สุด สัดส่วนจะข้นอยู่กับ ของดินในระดับต่างๆ ที่  จะมีปริมาณอนุมูล มากสุดแต่ถ้าระดับ สูงขึ้นดินอนุมูล ดินสูงมากจนอาจถือถือได้ว่าไม่มีความความสำคัญในด้านการเป็นธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัสที่อยู่ในพืช ฟอสฟอรัสที่พืชดูดไปจะเข้าไปอยู่ตามเซลล์ที่มีชีวิตของพืช และจะมีมากในส่วนที่เป็น ฟอสฟอรัสจะรวมกับ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และแร่ธาตุอื่นๆเป็น นอกจากนี้ฟอสฟอรัสยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยีนใน

  • เดียวกัน แม้จะคนละดอกหรือต่างช่อดอก เรียกพืชต้นนั้นว่า พืชกระเทย เช่น ข้าวโพด ดอกตัวผู้และตัวเมียแยกต่างช่อดอก มะพร้าว ดอกตัวผู้และตัวเมียต่างดอกในช่อเดียวกัน ตำลึง ฟักทอง ดอกตัวผู้และตัวเมียแยกดอกกัน ส่วนพืชที่มีดอกเพียงเพศเดียวทั้งต้น เรียกพืชเพศแยก เช่น อินทผาลัม มะเดื่อ ตาล พืชบางชนิดมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน เช่น มะละกอ เงาะ และทานตะวัน

จำแนกตามจำนวนดอก

ดอกเดี่ยว เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เป็นดอกเดียวโดดๆ ในแต่ละข้อของกิ่งหรือลำต้น เช่น ชบา จำปี การะเวกดอกช่อ เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน และประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆ หลายดอก ลักษณะการติดของดอกทำให้เกิดช่อดอกแบบต่างๆ กัน แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการบานของดอก คือ