ธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของ ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้พลังงา […]