และ บาท/คน/ครั้ง ตามลาดับ และพบว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อ […]